Love Quotes

Here we collect best latest and beautiful collection of “Love Quotes” theses all quotes by well-known great people’s.

These quotes help you to reduce your irritability stress and make your feelings lovelies, if you like these love quotes then please save to 1fid.com for more quotes like this.

love quotes
 • Før me, the løve mean!ng !s “U”
 • I bel!eve !n løve l!ke ∆ baby, demands yøur attent!øn, every m!nute øf the day
 • Løve !s ∆ game that twø can play ∆nd bøth w!n
 • Løve was made før me ∆nd yøu
 • Sømet!mes the heart sees what !s !nv!s!ble tø the eye
 • Death cannøt støp true løve, ∆ll !t can dø !s delay !t før ∆ wh!le
 • Tø me, yøu ∆re perfect
 • Yøu g!ve me the k!nd øf feel!ngs peøple write nøvels abøut
 • Cøme live !n my heart ∆nd pay no rent
 • Where there !s great løve, there ∆re always miracles
 • Yøur sm!le is l!terally the cutest thing !’ve ever seen in my l!fe
 • Every time ! see yøu, ! fall !n løve ∆ll øver aga!n
 • Yøu know you’re !n løve when you can’t fall ∆sleep because the real!ty !s f!nally better than yøur dreams
 • The f!rst t!me yøu tøuched me, ! knew ! was børn to be yours
 • Have enøugh cøurage tø trust løve one møre t!me and ∆lways øne more t!me
 • F!rst and føremost, “self-love” and then g!ve løve ∆way
 • I may nøt be yøur f!rst date, k!ss or løve, but ! want to be your last everyth!ng
 • Twø are better than øne
 • Yøu are my heart, my l!fe, my øne and ønly thøught
 • Everyth!ng ! dø, i dø it for you
 • One !s løved because øne !s loved, no reasøn !s needed for løv!ng
 • It !s true that my heart ∆lways sk!ps ∆ beat when yøu take my name
 • Løve !s life, ∆nd if you miss love, yøu miss l!fe
 • I th!nk !’d m!ss you even if we never met
 • Sømet!mes ! can’t see myself when !’m w!th yøu, ! can ønly just see you
 • Løve !s like war, easy tø beg!n but very hard tø stop
 • True løve !s putt!ng sømeone else beføre yøurself
 • Løve !s sømeth!ng sent frøm heaven tø worry the hell øut øf yøu
 • There !s ønly happ!ness !n l!fe, tø love ∆nd tø be løved
 • W!thøut h!s løve ! can dø nøth!ng, w!th h!s løve, there !s nøth!ng ! cannøt dø
 • Løv!ng yøu never was ∆n øpt!øn, !t was a necess!ty
 • The best prøøf of løve !s trust
 • Yøur wørds ∆re my føød, yøur breath my w!ne, yøu ∆re everyth!ng tø me
 • The sm!le !s the beg!nn!ng øf løve
 • Tø løve sømeøne !s tø see ∆ m!racle !nv!s!ble tø øthers
 • The greatest th!ng yøu’ll ever learn !s tø løve ∆nd be løved !n return
 • I swear ! cøuldn’t løve yøu møre than ! dø r!ght nøw, and yet ! knøw ! w!ll tømørrøw
 • If yøu f!nd sømeøne yøu løve !n yøur l!fe, then hang øn tø that løve
 • Sø far, every møment we’ve spent tøgether has been ∆wesøme, but ! prøm!se yøu, that the best !s yet tø cøme
 • I løve yøu nøt ønly før what yøu ∆re, but før what ! Am when ! am w!th yøu
 • Løve has nøth!ng to dø w!th what yøu ∆re expect tø get / ønly w!th what yøu are expect!ng tø g!ve / wh!ch !s everyth!ng
 • Just when ! th!nk that !t !s !mpøss!ble tø løve yøu ∆nymøre, yøu prøve me wrøng
 • Once upøn ∆ t!me there was a bøy whø løved ∆ g!rl, and her laughter was a quest!øn he wanted tø spend h!s whøle l!fe answer!ng
 • Tø get the full value øf joy yøu must have sømeøne tø d!v!de !t with
 • Be!ng deeply løved by sømeøne g!ves yøu strength, wh!le løv!ng sømeøne deeply g!ves yøu cøurage
 • In ∆ll the wørld, there !s nø løve før yøu l!ke m!ne
 • In ∆ll the wørld, there !s nø heart før me l!ke yøurs, !n all the wørld, there !s nø løve før yøu l!ke m!ne
 • There !s a strøng wall ∆bøut me tø prøtect me! !t !s bu!lt øf the wørds yøu have sa!d tø me
 • Løve !s ∆ great beaut!f!er
 • Yøu ∆lways ga!n by g!v!ng løve
 • Løve !sn’t sømeth!ng yøu f!nd. løve !s sømeth!ng that f!nds yøu
 • I løve you ∆s certa!n dark th!ngs are løved, secretly, between the sh∆døw and the søul
 • If yøu l!ve tø be ∆ hundred, ! want tø l!ve tø be ∆ hundred m!nus øne day, sø ! never have tø l!ve w!thøut yøu
 • Tø love deeply !n øne d!rect!øn makes us møre lov!ng !n all øthers
 • I l!ke yøu very much, just as yøu are
 • ∆t the tøuch øf løve everyøne becømes a pøet
 • There !s nø l!m!t tø the pøwer øf løv!ng
 • My n!ght has becøme ∆ sunny dawn because øf yøu
 • I w!ll be ∆ pøet, and yøu w!ll be pøetry
 • Fam!l!ar ∆cts are beaut!ful thrøugh løve
 • Yøur eyes make me shy
 • L!fe !s the fløwer for wh!ch løve !s the høney
 • G!fts ∆re tempørary and øften førgøtten, løve !s førever ∆nd always remembered
 • Dream!ng øf yøu keeps me ∆sleep. be!ng w!th yøu keeps me al!ve
 • When yøu løve sømeøne, yøu løve the whøle persøn, just ∆s he ør she !s, and nøt as yøu wøuld l!ke them tø be
 • Løve døes nøt døm!nate, !t cult!vates
 • Grøw øld w!th me, the best !s yet tø be
 • I løøk ∆t yøu and see the rest øf my l!fe !n frønt øf my eyes
 • What the wørld really needs !s møre løve ∆nd less paperwørk
 • Yøu are øne øf thøse peøple whø meet when l!fe dec!des tø g!ve yøu a g!ft
 • Løve recogn!zes nø barr!ers
 • Løve makes your søul crawl out frøm !ts h!d!ng place
 • I løve yøu l!ke th!s because ! døn’t knøw any øther way tø løve
 • I l!ke yøu very much, just ∆s yøu are
 • I’ve tr!ed sø many t!mes tø th!nk øf ∆ new way tø say !t, ∆nd !t’s st!ll ! løve yøu
 • When øne sees sømeth!ng espec!∆lly wønderful, !t’s ∆lways n!ce tø have sømeøne tø share !t w!th
 • Nø matter what has happened, nø matter what yøu’ve døne, nø matter what yøu w!ll dø, ! w!ll ∆lways løve yøu. ! swear !t
 • There !s ønly øne happ!ness !n th!s l!fe, tø løve ∆nd be løved
 • Løve !s ∆n endless act øf forg!veness
 • Løve løves tø løve løve
 • Løve never cla!ms, !t ever g!ves, løve never suffers, never resents, never revenges !tself
 • I løve her, ∆nd that’s the beg!nn!ng ∆nd end øf everyth!ng
 • Yøur hand tøuch!ng m!ne, th!s !s høw galax!es cøll!de
 • Yøu must ∆lløw me tø tell yøu høw ardently ! adm!re and løve yøu
 • Yøu’re we!rd…but ! l!ke !t
 • If ønly yøu knew høw much thøse l!ttle møments w!th yøu matter tø me
 • Yøur løve !s better than !ce cream
 • “I løve yøu” beg!ns by !, but !t ends up by yøu
 • The regret øf my l!fe !s that ! have nøt sa!d ”! løve yøu” øften enøugh
 • If yøu were ∆ møv!e, !’d watch yøu øver and øver aga!n
 • Yøu døn’t marry sømeøne yøu can l!ve w!th, yøu marry sømeøne yøu cannøt l!ve w!thøut
 • Th!s better tø have løved ∆nd løst than never tø have løved at all
 • If ! cøuld g!ve yøu øne th!ng !n l!fe, !’d g!ve yøu the ∆b!l!ty tø see yøurself thrøugh my eyes, ønly then wøuld yøu real!ze høw spec!al yøu ∆re tø me
 • Yøu may hold my hand før a wh!le, but yøu hold my heart førever
 • What øn earth d!d ! th!nk ∆bøut all the t!me beføre you?
 • Yøu can’t blame grav!ty før fall!ng !n løve
 • The g!v!ng øf løve !s ∆n educat!øn !n !tself
 • Tø løse balance sømet!mes før løve !s part øf l!v!ng ∆ balanced l!fe
 • Cønt!nue tø share yøur heart w!th peøples even !f !t has been brøken
 • Let’s fl!p the cø!n ∆nd see, head, ! ∆m yøurs, ta!l, yøu ∆re m!ne
 • There !s ∆lways søme madness !n løve, but there !s alsø ∆lways søme reasøn !n madness
 • There ∆re ønly twø t!mes that ! want tø be w!th yøu, nøw and førever
 • Yøu ∆re my sun, my moon and all my stars
 • Where there !s love, there !s l!fe
 • Nøbødy has ever measured, nøt even pøets, høw much the heart can høld
 • Løve !s l!ke a v!rus, !t can happen tø ∆nybødy at any t!me

For you:
Love Quotes